Obwody Łowieckie

Obwód łowiecki, obszar gruntów administracyjnie wyodrębniony z przeznaczeniem dla celów łowieckich (łowiectwo), o powierzchni 3000-10 000 ha, stanowiący zarazem siedlisko zwierzyny łownej. Obwód łowiecki ma zazwyczaj naturalne granice terytorialne.
Na obszarze obwodu łowieckiego może znajdować się tzw. obwód hodowlany, tworzony dla celów hodowlanych bądź naukowych. Obwody łowieckie dzierżawione są głównie przez koła łowieckie i jednostki administracyjne lasów państwowych.

Zasady
– optymalne zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych gatunków zwierzyny.
– unikanie dzielenia zbiorników wodnych
– ustalanie przebiegu granic po naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie (np. drogi, rowy, rzeki).

W skład obwodu nie wchodzą parki narodowe i rezerwaty przyrody, tereny w granicach administracyjnych miast, jeżeli jednak granice te obejmują większe obszary leśne lub rolne, z obszarów tych może byc utworzony obwód łowiecki lub mogą one być włączone do innych obwodów łowieckich. Również tereny zajęte przez miekscowości nie zaliczone do miast, w granicach obejmujących zabudowania mieszkalne i gospodarcze z podwórzami, placami i ulicami oraz drogi wewnątrz tych miejscowości. Nie wchodzą także budowle, zakłady i urządzenia, tereny przeznaczone na cele społeczne, kultu religijnego, przemysłowe, handlowe, składowe, transportowe i inne cele gospodarcze oraz obiekty o charakterze zabytkowym i specjalnym, w granicach ich ogrodzeń.

Obwody łowieckie dzielą się na leśne i polne.
Obwód łowiecki leśny to taki, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru.
Obwód łowiecki polny jest to obszar, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 40 % ogólnej powierzchni tego obszaru.
Zasady kategoryzacji obwodów określa minister uwzględniając liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny i wielkość pozyskania.

Koło Łowieckie 41 „Łoś” gospodruje 2 obwody łowieckie:

Obwód 288 typowo leśny, oraz obwód nr 300 – polny, granice obwodów mozna znaleźć w zakładce MAPKI

Dla członków koła

W3Schools

Prace Gospodarcze

W3Schools

Kalendarz Polowań

W3Schools

Obecna Faza Księżyca

Trzecia Kwadra
Trzecia Kwadra

Księżyc jest obecnie w znaku Lwa
Księżyc ma 20 dni